Regulamin

  Amelectronics.pl jest sklepem internetowym prowadzonym przez PPHU Am Electronics Marcin Adamczyk z siedzibą w Bystrzycy, przy ul. Tadeusza Kościuszki 107e, wpisaną do rejestru ewidencji działalności gospodarczej NIP: 912-174-74-64, REGON: 021227718, z którą Klienci mogą kontaktować się pod adresem mailowym info@amelectronics.pl

  1. PPHU Am Electronics Marcin Adamczyk prowadzi sprzedaż detaliczną drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia przyjmowane są poprzez stronę internetową dostępną w domenie amelectronics.pl.

  2. Klienci możliwość korzystania ze strony amelectronics.pl dokonując rejestracji równoznacznej z utworzeniem konta, w którym gromadzone są informacje o Kliencie dotyczące jego działań w amelectronics.pl. Świadczenie usług w ramach konta na amelectronics.pl ma charakter bezterminowy. Klient ma prawo wypowiedzieć umowę zawartą z PPHU Am Electronics Marcin Adamczyk dotyczącą konta poprzez sporządzenie formularza obejmującego oświadczenie o charakterze cywilnoprawnym o rozwiązaniu umowy. Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których PPHU Am Electronics Marcin Adamczyk jest w trakcie realizacji zamówienia złożonego przez klienta. W powyższym przypadku, skutek rozwiązania umowy następuję z chwilą zrealizowania zamówienia.

  3. W celu dokonania rejestracji równoznacznej z utworzeniem konta w amelectronics.pl w trakcie składania zamówienia należy uzupełnić formularz informacyjny poprzez podanie danych, takich jak imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail oraz uaktywnić pole “Stworzyć konto?”. W przypadku, w którym klient nie zaznaczy pola wspomnianego powyżej, rejestracja oraz utworzenie konta staje się bezskuteczna.

  4. Podanie danych osobowych w procesie zamówienia  jest dobrowolne. Klient ma możliwość zmiany oraz usunięcia w.w. danych, po uprzednim kontakcie z PPHU Am Electronics.

  5. Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, wszelkie czynności w domenie amelectronics.pl mogą dokonywać wyłącznie poprzez osobę umocowaną do dokonywania w imieniu podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem z amelectronics.pl.

  6. Produkty dostępne w amelectronics.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

  7. Ceny produktów podane na stronie internetowej amelectronics.pl są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT. Na każdy sprzedawany produkt wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT, dostarczane wraz z zamówieniem klienta.

  8. Produkty zamówione w amelectronics.pl dostarczane są przy współpracy z operatorami pocztowymi lub kurierskimi.

  9. Umowa zawarta pomiędzy klientem a PPHU Am Electronics Marcin Adamczyk dotycząca zakupu danego produktu w amelectronics.pl ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji zamówienia. Miejscem spełnienia każdego świadczenia związanego z zakupem produktów w amelectronics.pl jest adres dsotawy wskazany przez klienta.

  10. Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówione w amelectronics.pl produkty, w tym za koszty przesyłki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (tj. złożenia zamówienia). Możliwe są następujące formy płatności:  

   – Przy odbiorze, zapłata kurierowi przy odbiorze produktu

   – Przelewem – po złożeniu zamówienia klient otrzymuje w formularzu potwierdzającym jego złożenie numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym PPHU Am Electronics Marcin Adamczyk zamówienie otrzymuje status “w realizacji”.

   – Szybkim przelewem online – poprzez formę płatności obsługiwaną przez Przelewy24.pl, DialCom24 Sp. z o.o. 60-327 Poznań, ul. Kanclerska 15 NIP 781-173-38-52, REGON 634509164 Sąd Rejonowy Poznań, VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Nr KRS 0000306513.

  11. Produkty mogą posiadać gwarancję producenta lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas objęcia produktu gwarancją jest wyszczególniony na stronie produktu w jego opisie.

  12. Reklamowane produkty należy odsyłać na adres siedziby PPHU Am Electronics Marcin Adamczyk: Kościuszki 107e, 55-200 Bystrzyca, wraz ze sporządzonym formularzem reklamacyjnym. Naprawiony produkt odsyłany jest do klienta na koszt PPHU Am Electronics Marcin Adamczyk.

  13. PPHU Am Electronics Marcin Adamczyk odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpoznawane są w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni PPHU Am Electronics Marcin Adamczyk nie odniesie się do żądań z tytułu reklamacji oznacza to, iż uznano żądania za uzasadnione.

  14. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, konsument ma prawo do zwrotu produktu w terminie 14 dni od daty otrzymania zamówienia, z zastrzeżeniem, że zwrotowi nie podlegają produkty, od nabycia których, zgodnie z przepisami obowiązującego prawa nie można odstąpić (np. spersonalizowane zamówienie pakietu akumulatorów).

  15. Informacje znajdujące się na stronie amelectronics.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

  16. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie.

  17. Wszelkie spory związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez PPHU Am Electronics Marcin Adamczyk będą rozstrzygane przez sądy powszechne. Klient będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie.